Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/dnk-zagreb.hr/public_html/wp-content/themes/11/include/gdlr-admin-option.php on line 10
DNK – Doktorski nogometni klub » Statut
PONOSNI SPONZORI
Poliklinika Ribnjak

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 74/14.), članka 14. i 23. Zakona o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12. 94/13 i 85/15), Skupština udruge DOKTORSKOG NOGOMETNOG KLUBA ZAGREB na sjednici održanoj  22.12.2015 .godine u Zagrebu donijela je

 

STATUT

DOKTORSKOG NOGOMETNOG KLUBA ZAGREB

  

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom udruga DOKTORSKI NOGOMETNI KLUB ZAGREB (u daljnjem tekstu: Društvo) regulira odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; o izgledu znaka, zastave i pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; o tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Društva; o prestanku postojanja Društva; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te drugim pitanjima od značaja za Društvo.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

 

Članak 2.

 Društvo djeluje kao nestranačka udruga civilnoga društva.

Društvo je sportska udruga u koju se slobodno udružuju fizičke i pravne osobe radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa, a s ciljem djelovanja na području sporta.

Društvo je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija.

Društvo je registrirano pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Društvo  ima svojstvo pravne osobe.

Društvo djeluje na području Grada Zagreb.

Sjedište Društva je  u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

 

Članak 3.

Društvo  djeluje pod nazivom:  DOKTORSKI NOGOMETNI KLUB ZAGREB

Skraćeni naziv Društva je: DNK

 

Članak 4.

Društvo ima svoj znak i po potrebi zastavu.

Znak Društva jednak je pečatu Društva.

 

Članak 5.

Društvo ima pečat kružnog oblika, sa znakom udruge i u sredini i tekstom Doktorski nogometni klub Zagreb i mjestom sjedišta Zagreb.

 

Članak 6.

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

Članak 7.

Društvo se može udružiti u saveze, organizacije i zajednice, uz uvjet da su ciljevi i djelatnosti podudarni s njegovim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva njegovog djelovanja utvrđenih ovim Statutom.

 

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Društvo se može udružiti i u druga udruženja ako se time pridonosi postizanju ciljeva njegovog djelovanja određenih ovim statutom.

Društvo se može udružiti u međunarodne udruge.

 

 

II. JAVNOST  RADA

 Članak 8.

Rad Društva i njegovih tijela je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se:

 • pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva i nadležnih tijela o radu Društva i o značajnim događanjima;
 • javnim karakterom sjednica svojih tijela;
 • objavom na internetskim stranicama Društva;
 • izdavanjem publikacija Društva;
 • javnim priopćavanjem i
 • na drugi prikladan način.

Javnost rada može se iznimno isključiti ako Upravni odbor Društva svojom odlukom ocijeni da je to potrebno radi zaštite podataka koji su zakonom određeni kao službena, poslovna, znanstvena ili tehničko-tehnološka tajna, ili se tiču osobnih podataka članova Društva.

 

 

III. CILJEVI  I  PODRUČJE   DJELOVANJA  SUKLADNO  CILJEVIMA TE  DJELATNOSTI  I  GOSPODARSKE  DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Članak 9.

Ciljevi Društva su:

 • omogućavanje i stvaranje uvjeta za slobodno udruživanje u sportske djelatnosti i nogomet, kako bi učinkovitije ostvarivali programe javnih potreba u nogometu i na području sporta;
 • ostvarivanje osobnih i zajedničkih potreba i interesa članova u oblasti sporta i posebno nogometa;
 • poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti u nogometu, i sportu općenito;
 • zaštita vlastitih interesa i zastupanje uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga te kod ovlaštenih državnih i drugih tijela;
 • usklađivanje aktivnosti članova;
 • razvijanje zajedništva, sportskog duha, vrijednosti poznavanja i vladanja sportskim dostignućima, humanosti, međusobnog poštivanja, suradnje i prijateljstva neovisno o političkoj, etničkoj, vjerskoj i drugoj pripadnosti i
 • rješavanje drugih pitanja od zajedničkog interesa članova Društva.

Društvo, sukladno svojim ciljevima, djeluje na području sporta.

 

Članak 10.

 Djelatnosti Društva su:

 • planiranje rada, promocija i razvitka nogometa i sporta uopće;
 • školovanje, treninzi i uvježbavanje vještine i nastupi na natjecanjima te manifestacijama promiču nogomet i sportsku djelatnost;
 • unapređivanje stručnog rada i osposobljavanja članova;
 • ostvarivanje utvrđenih planova i programa;
 • uključivanje i okupljanje građana, a u prvom redu mladih, u aktivnosti koje su u sastavu djelatnosti Društva;
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada;
 • organiziranje i sudjelovanje na susretima, priredbama, seminarima, tribinama, konferencijama i ostalim manifestacijama te domaćim i međunarodnim događanjima;
 • organiziranje predavanja, tečajeva, video projekcija, prezentacija, prigodnih izložbi radova članova i drugi načini popularizacije nogometa i sporta uopće ;
 • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Društva;
 • poticanje na skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova;
 • ukupnom aktivnošću moralno, etički i odgojno djelovanje na članstvo i
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i Zakonom o sportu.

 

Članak 11.

Gospodarske djelatnosti:

 • organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnih programa odgoja i obrazovanja na području športa (organiziranje i održavanje tečajeva, radionica, seminara i slično);
 • izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija iz područja izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja;
 • usluge oglašavanja.

 

Članak 12.

Članovi Društva mogu se u okviru Društva udruživati oko određenih programa i projekata kojima zadovoljavaju svoje potrebe i unapređuju djelatnosti nogometa i sporta općenito.

 

 

IV. ČLANSTVO,  PRAVA,  OBVEZE  I  STEGOVNA  ODGOVORNOST  ČLANOVA

 1. Članstvo u Društvu

Članak 13.

Svaka fizička i pravna osoba u Republici Hrvatskoj može, pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i ovim Statutom, postati članom Društva.

Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) može postati članom Društva.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članom Društva postaje se upisom u popis članova koji vodi tajnik Društva.

Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 14.

Članovi Društva su:

 1. redoviti članovi
 2. podupirući članovi
 3. počasni članovi.

Redovitim članom Društva može postati svaka osoba pod uvjetom da je navršila 18 godina života i posjeduje poslovnu sposobnost.

Podupirućim članom Društva može postati svaka fizička ili pravna osoba koja, u skladu s utvrđenim uvjetima, svojim aktivnim sudjelovanjem u radu i značajnom financijskom potporom redovito pomaže razvoj i napredak Društva i ostvarivanje njegovog programa.

Na poziv tajnika, podupirući članovi Društva sudjeluju u radu Društva, ali su bez prava glasa. Društvo ima ovlasti pratiti pridržava li se podupirući član pravila ponašanja Društva.

Počasnim članom Društva može biti proglašena osoba izuzetno zaslužna za rad, razvoj te ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Društva. Na poziv tajnika, počasni članovi sudjeluju u radu Društva, ali su bez prava glasa.

Mišljenje i odluku o prijemu u svaki oblik članstva, kao i o prestanku članstva daje Upravni odbor.

 

 1. Uvjeti za prijam u članstvo

Članak 15.

Ispunjavanje uvjeta za prijam u članstvo te odluku o prijemu daje Upravni odbor.

Osoba koja želi postati članom Društva ispunjava i vlastoručno potpisuje pristupnicu i upisuje se u registar članova koji vodi tajnik.

Uvjeti za primanje podupirućih članova  te uvjeti i način izbora počasnih članova uređuju se posebnim aktima koje donosi Upravni odbor Društva.

Predstavnika pravne osobe učlanjene u Društvo imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

 

 1. Prava i obaveze članova

Članak 16.

Član Društva stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom danom prijema u članstvo Društva.

Društvo članu izdaje pisani dokument odluke o prijemu u članstvo i upisuje ga u popis članova.

Ako član ne uplati članarinu po dospijeću, gubi pravo glasovanja na Skupštini.

Novi članovi uz članarinu, dužni su uplatiti i upisninu.

Visinu upisnine i članarine određuje Upravni odbor Društva.

 

 

Članak 17.

 Redoviti član Društva ima pravo sudjelovati u programima i aktivnostima Društva, predlagati i pokretati raspravu o pitanjima iz djelatnosti Društva, tražiti mišljenja, stavove i objašnjenja o pitanjima iz djelatnosti Društva i objašnjenja u svezi s radom Društva.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju poslovima Društva te birati i biti biran u tijela Društva.

Obaveze svih članova Društva su:

 • isticanje pripadnosti Društvu;
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Društva;
 • djelovanje na ostvarivanju ciljeva Društva, poglavito na razvoju i promicanju područja na kojem Društvo djeluje te sudjelovanje na natjecanjima;
 • izvršavanje redovitih obaveza;
 • redovito podmirivanje članarine i
 • čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Društva.

 

 1. Stegovna odgovornost članova

 Članak 18.

Član Društva  podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je Društvo osnovano, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Društva, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Društva, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Društva te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Društva.

  

Članak 19.

 Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana Društva su:

 1. opomena;
 2. uskrata prava sudjelovanja u radu Društva (suspenzija) i
 3. isključenje iz članstva Društva.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanoga upozorenja članu.

  

Članak 20.

 Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako član:

 1. teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Društva;
 2. svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Društva;
 3. ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Društva i djeluje protivno njima;
 4. ne ispunjava preuzete i/ili ugovorene financijske i druge obveze i
 5. nakon upozorenja ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Društva.

Odluka o izricanju opomene obavezno sadrži:

 1. popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena;
 2. utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti i
 3. rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke 2. i o tome izvijestiti Upravni odbor.

Opomenu izriče Upravni odbor Društva.

  

Članak 21.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Društva izriče se članu koji nakon izricanja opomene iz razloga propisanih člankom 20. ovoga Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojega je opomenut i ugrozi ostvarivanje programa Društva.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Društva traje dok član ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena, a najdulje dvije godine.

Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela Društva, te u programima i manifestacijama koje priprema i izvodi Društvo ili drugi priređivači za koje Društvo odabire sudionike.

Odluku o suspenziji donosi Upravni odbor Društva.

Član kojem je izrečena suspenzija ima pravo žalbe Skupštini Društva. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Skupština se o njoj mora očitovati najkasnije tri mjeseca od zaprimanja žalbe.

  

Članak 22.

 Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može izreći zbog:

 1. trajnog djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Društva;
 2. nanošenja teške štete interesima i ugledu Društva i
 3. nanošenja materijalne štete Društvu i njegovim članovima.

 

Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Prijedlog za isključenje je utvrđen kada predlagatelj pruži iscrpno obrazloženje i nepobitne dokaze da su nastupili uvjeti iz prethodnog stavka te ako se za njega izjasne dvije trećine ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Skupština odluku donosi tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

Članak 23.

Osim isključenjem, članstvo u društvu prestaje:

 • svojevoljnim istupom;
 • brisanjem iz registra članova ili
 • prestankom djelovanja Društva.

Do prestanka članstva svojevoljnim istupom dolazi temeljem pisane izjave člana.

Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do kraja prvog tromjesječja u godini i uslijed smrti, a član se briše iz registra bez posebne odluke.

  

V. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM  I  TIJELA  DRUŠTVA

 

 1. Zajedničke odredbe

 

Članak 24.

Redoviti članovi sudjeluju u upravljanju poslovima Društva:

 • neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini;
 • posredno preko izabranih članova u druga tijela Društva;
 • iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Društva i
 • na druge načine utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 25.

Tijela Društva su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor.

 

 1. Skupština Društva

Članak 26.

Skupština Društva (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše upravno tijelo Društva, a čine ju redoviti poslovno sposobni članovi Društva.

 

Članak 27.

Skupština Društva:

a) donosi

 • Statut Društva i njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom;
 • odluku o isključenju iz članstva Društva;
 • program rada i razvoja Društva;
 • financijski plan;
 • odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka djelovanja Društva, na prijedlog Upravnog odbora Društva,

b) usvaja

 • izvješće o radu svojih tijela i radnih tijela;
 • godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu i
 • plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu.

c) odlučuje

 • o stegovnoj mjeri isključenja iz članstva;
 • kao drugostupanjsko tijelo u povodu prigovora na odluke Upravnog odbora i
 • o prestanku postojanja i rada Društva.

d) bira i razrješuje

 • predsjednika Društva
 • Upravni odbor Društva
 • Nadzorni odbor Društva

e) proglašava

 • počasnog predsjednika Društva
 • počasne članove Društva
 • podupiruće članove Društva

Skupština obavlja i druge poslove te raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz djelokruga Društva, ukoliko ovim Statutom ili njezinom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Upravnog odbora ili drugog tijela.

 

Članak 28.

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Zasjedanje Skupštine može biti izborno, redovno i izvanredno.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se svake četvrte godine.

Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jedanput u godini.

Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik. U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži:

 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • jedna četvrtina članova Skupštine

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Društva u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Društvo.

Ako predsjednik društva ne sazove zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će ga predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja zasjedanja.

 

Članak 29.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu Društva saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova Društva, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 30.

Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja.

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članova Društva ili se održava izborno zasjedanje Skupštine, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja.

 

Članak 31.

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja redovnih članova Udruge plus jedan član.

Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka Skupštine prisutno manje od pola redovnih članova, Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna četvrtina redovnih članova Društva.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem natpolovičnom većinom.

U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, pomažući i počasni članovi Društva, ali bez prava odlučivanja.

O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 32.

Sjednice Skupštine mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Udrugu ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina redovnih članova Udruge o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom osim kad se odlučuje o izboru tijela Društva, prestanku rada i raspodjeli imovine, usvajanju Statuta Društva i njegove izmjene i dopune.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalan način.

 

 1. Upravni odbor Društva

Članak 33.

Upravni odbor Društva (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) je  upravno i izvršno tijelo Društva, koje upravlja poslovima Društva između zasjedanja Skupštine.

 

Članak 34.

Upravni odbor ima 3 člana, koje iz svog sastava bira Skupština udruge na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Predsjednik  i tajnik Društva članovi su  Upravnog odbora po položaju.

 

Članak 35.

Upravni odbor:

 1. a) utvrđuje prijedlog:
 • dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine;
 • Statuta i njegovih izmjena te dopuna drugih akata koje donosi Skupština;
 • programa rada Društva i ostalih dokumenata koje donosi Skupština;
 • financijskog plana, programa rada, godišnjeg financijskog i opisnog izvještaja;
 • stegovne mjere za isključenje iz Društva i
 • počasnog predsjednika, redovnih, podupirućih i počasnih članova Društva.

 

 1. b) donosi:
 • odluku o adresi sjedišta Društva;
 • odluku o visini članarine i upisnine;
 • odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti;
 • ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti Skupštine.

 

c) odlučuje o:

 • dodjeli javnih priznanja i nagrada Udruge;
 • rasporedu i dinamici korištenja sredstava;
 • sudjelovanju svojih članova na natjecanjima i manifestacijama i određuje predstavnike Društva;
 • učlanjivanju Društva u međunarodne i druge organizacije i udruženja;
 • pokretnoj imovini i nekretninama koje su u vlasništvu Društva;

d) osigurava:

 • pripremu materijala za Skupštinu i
 • provođenje odluka Skupštine odnosno djelovanje Društva između dvije sjednice Skupštine.

e) bira i razrješuje:

 • tajnika Društva;
 • članove stručnih radnih tijela Društva čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti i
 • predstavnike u tijelima zajednica, ustanova, saveza i organizacija u čijem radu sudjeluju predstavnici Društva.

f) obavlja i druge zadaće utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima Društva ili koje mu povjeri Skupština

g) rješava pitanja koja nisu predviđena Statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu na njezinoj narednoj sjednici

 

 

Članak 36.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova svih članova.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik, koji supotpisuju predsjednik i tajnik Društva.

Zaključci sjednica šalju se svim članovima Upravnog odbora.

 

Članak 37.

Sjednice Upravnog odbora mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Društvo ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Upravnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Upravnog odbora na isti način kao i kad Upravni odbor zasjeda na tradicionalni način.

 

Članak 38.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva ili tajnik po nalogu predsjednika.

Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Društva.

Predsjednik ili  tajnik Društva dužni su sjednicu Upravnog odbora sazvati i kada to zatraži:

 • jedna trećina članova Upravnog odbora Društva;
 • nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državne uprave ili
 • Upravni odbor ili Skupština zajednice, organizacije ili saveza u koji je Društvo učlanjeno.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Upravnog odbora s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi tajnik ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Društva.

 

Članak 39.

Članovi Upravnog odbora za svoj osobni i zajednički rad odgovorni su Skupštini.

Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Skupština može opozvati predsjednika i članove Upravnog odbora i prije isteka mandata ako:

 • su prekršili zakon;
 • postupaju suprotno odlukama Skupštine;
 • ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj Statut;
 • izgube poslovnu sposobnost i/ili
 • podnesu ostavku.

Prijedlog za opoziv člana Upravnog odbora može podnijeti predsjednik Društva, tajnik ili najmanje 5 članova Skupštine.

Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

U slučaju opoziva predsjednika Društva, ostavku mogu podnijeti svi članovi Upravnog odbora.

 

VI. NADZOR NAD  RADOM  DRUŠTVA

 

Članak 40.

Nadzorni odbor nadzire rad odnosno provođenje općih akata i odluka tijela Društva, te odgovorno i gospodarski svrsishodno raspolaganje sredstvima Društva.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština na prijedlog Predsjednika Društva ili najmanje pet članova Skupštine.

Predsjednik, tajnik i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Upravnog odbora.

 

Članak 41.

Nadzorni odbor:

 • prati i nadzire provođenje zakonitosti u radu i financijskom poslovanju;
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza i
 • nadzire i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova.

O svojim nalazima, Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava Upravni odbor i Skupštinu, prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

 

VII. PREDSJEDNIK  I  TAJNIK  DRUŠTVA

 

 1. Zajedničke odredbe

Članak 42.

Društvo ima predsjednika i tajnika.

 

Članak 43.

Predsjednik i tajnik Društva ključne su pojedinačne dužnosti s posebnim ovlastima i odgovornostima za djelovanje i postizanje ciljeva Društva.

 

 1. Predsjednik Društva

Članak 44.

Predsjednik Društva dragovoljna je dužnost na koju može biti izabran redoviti član Društva.

Mandat predsjednika Društva traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik Društva po svojoj je dužnosti ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 45.

Predsjednik Društva odgovoran je za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru.

Predsjednik Društva može biti razriješen i prije isteka mandata pod uvjetima i na način koji je utvrđen ovim Statutom predviđenim za članove Upravnog odbora.

 

Članak 46.

Predsjednik Društva:

 • predstavlja i zastupa Društvo;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;
 • potpisuje akte koje donose Skupština i Upravni odbor;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora;
 • surađuje s nadležnim javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije nogometnih i općenito športskih aktivnosti;
 • izvještava o svom radu Upravni odbor i Skupštinu i
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnicima Skupštine i Upravnog odbora i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik je odgovoran da rad Društva bude u skladu s ovim Statutom i relevantnim zakonima i propisima.

  

Članak 47.

Predsjednika Društva, u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje s tajnik ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Društva.

 

 1. Tajnik Društva

 

Članak 48.

Društvo ima tajnika.

Tajnika Društva bira i imenuje Upravni odbor, na prijedlog predsjednika, na rok od 4 godine.

Tajnik poslove obavlja dragovoljno, a po svom je položaju član Upravnog odbora Društva.

Za svoj rad tajnik odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Društva.

Tajnik može za svoje poslove primati naknadu, a prema odluci Upravnog odbora može zasnovati radni odnos.

 

Članak 49.

Tajnik Društva:

 • predstavlja i zastupa Društvo;
 • planira cjelokupnu djelatnost Društva u skladu sa Statutom Društva, Zakonom o sportu i drugim relevantnim propisima;
 • skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza Društva;
 • odgovoran je za pripremu prijedloga programa rada, financijskog plana i svih izvještaja Društva;
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i nalogodavac je za financijsko i materijalno poslovanje Udruge na temelju usvojenog financijskog plana;
 • odgovoran je za poslovnu dokumentaciju, ugovore, sporazume i naloge u svezi ostvarivanja programa i financijskog plana Društva;
 • poduzima mjere za ostvarenje plana i programa;
 • usklađuje rad radnih tijela Društva, Skupštine i Upravnog odbora;
 • surađuje s javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije nogometa i športa općenito;
 • prati zakonske i druge propise značajne za djelatnost športa te pravno i financijsko okruženje u kojem djeluju neprofitne organizacije;
 • skrbi o obavještavanju i obavještava javnost i članice o radu i djelovanju Društva;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Društva, zakonom te općim aktima Skupštine i Upravnog odbora i
 • vodi Popis članova.

 

VIII. OBAVLJANJE  STRUČNIH  I  ADMINISTRATIVNIH  POSLOVA

 Članak 50.

Stručne i administrativne poslove za Društvo obavlja  tajnik Društva.

Obavljanje pojedinih stručnih, financijskih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u Društvu, Upravni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje osigurati ugovorom o djelu ili o autorskom radu.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom, ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik ili tajnik Društva u skladu s financijskim planom.

  

IX. NAČIN I  POSTUPAK  DONOŠENJA  STATUTA  I  DRUGIH  AKATA

 Članak 51.

 Inicijativu za donošenje, te za izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Društva mogu dati:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Nadzorni odbor i
 • najmanje pet članova Društva.

Nacrt Statuta pripremaju predsjednik i tajnik.

O nacrtu Statuta raspravlja Upravni odbor, utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

Postupku izrade nacrta općeg akta sukladno poticaju iz stavka 1. ovog članka obvezno se pristupa kada izradu potakne odnosno podupre najmanje trećina članova Skupštine ili Upravni odbor Udruge.

  

Članak 52.

Statut i druge opće akte donosi Skupština Društva većinom glasova ukupnog broja prisutnih redovnih članova.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku predviđenom za njihovo donošenje.

 

Članak 53.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Društva, a tekstove tumačenja priprema Upravni odbor.

Pravo tumačenja drugih općih akata ima Upravni odbor Društva.

 

Članak 54.

Statut i drugi opći akti koje je donijela Skupština dostavljaju se nadležnom organu uprave te se objavljuju na internetskoj stranci, oglasnoj ploči Društva ili na drugi prikladan način.

  

X. NAGRADE I  PRIZNANJA

 

Članak 55.

Za postignute uspjehe i zalaganje na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Društva, Društvo može dodjeljivati priznanja, povelje, plakete i diplome svojim članovima, zaslužnim pojedincima i pravnim  osobama.

Način predlaganja, mjerila i donošenje odluke o dodjeli nagrada i priznanja uređuje se posebnim aktom Upravnog odbora.

  

XI. IMOVINA DRUŠTVA,  NAČIN  STJECANJA  I  RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 56.

Društvo ostvaruje sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i djelatnosti:

 • od upisnina i članarina;
 • od prihoda od djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
 • od prihoda od gospodarskih djelatnosti u skladu s člankom 11. Statuta;
 • od donacija i sponzorstva;
 • iz proračuna Grada Zagreba za programe zadovoljavanja javnih potreba u području športa;
 • iz ostalih proračuna, fondova i transfera i
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Visinu upisnine i članarine utvrđuje Upravni odbor svojom odlukom.

 

Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva;
 • nekretnine;
 • pokretnine i
 • prava i obveze.

 

Članak 57.

Društvo može stjecati nepokretnu i pokretnu imovinu.

Upravni odbor donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nekretnina.

Upravni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup pokretnih stvari.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 58.

Prihodi i rashodi Društva utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Društva.

Ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno programu rada Društva.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko-materijalno poslovanje Društva obavlja se sukladno zakonu i aktima Skupštine, Upravnog odbora i tajnika Društva.

 

Članak 59.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

Članak 60.

Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

 

 

XII. PRESTANAK  POSTOJANJA  DRUŠTVA  I  POSTUPAK  S  IMOVINOM

Članak 61.

 Društvo može prestati postojati iz razloga utvrđenih zakonom ili odlukom Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 62.

U slučaju prestanka postojanja Društva, objekti i druge nekretnine, čiji je Društvo vlasnik, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog i sudskog postupka te drugih postupaka, mogu se prenijeti drugoj udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve. O tome odlučuje Skupština, većinom glasova članova Skupštine.

 

XIII. IZBOR  I  OPOZIV  LIKVIDATORA  DRUŠTVA

 

Članak 63.

 Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Društva, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

Likvidator se imenuje na neodređeno vrijeme do opoziva Skupštine.

 

XIV. STATUSNE  PROMJENE

Članak 64.

O statusnim promjenama Društva odlučuje Skupština tričetvrtinskom većinom glasova redovnih članova društva.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s Udrugom čiji financijski izvještaji iskazuju negativan rezultat.

 

XV. RJEŠAVANJE  SPOROVA  I  SUKOBA  INTERESA  UNUTAR  DRUŠTVA

Članak 65.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Društvu i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Društva, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

 

XVI. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 66.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor, odnosno tijelo koje ga je donijelo.

 

Članak 67.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut DOKTORSKOG NOGOMETNOG KLUBA ZAGREB koji je donijela Skupština Društva 05.12.2013. godine.

 

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa Društva u registar udruga, odnosno ako nadležni ured državne uprave ne donese rješenje o upisu u registar udruga u roku 30dana od dana predaje urednog zahtjeva, idućeg dana nakon proteka tog roka.

 

U Zagrebu, 22.12.2015.

PREDSJEDNIK

dr.med Milan Milošević